Glass Power

Výstava v Čínském Suzhou si klade za cíl představit široké spektrum dovedností, kterými oplývají čeští skláři. Plejáda technik přijela lodí přes půl planety a proto i produkty jsou vystaveny na stylizovaných přepravních bednách. Ty jsou vtipně oživeny kombinací českých a čínských samolepek, typických pro transportní boxy. Výstava získala ocenění za nejlepší instalaci.

rok: 2018
spolupráce: Lukáš NovákThe exhibition in China's Suzhou aims to introduce a wide range of skills that Czech glassmongers use. Pleiades of techniques have arrived by ship over half a planet and therefore products are exposed on stylized shipping boxes. They are wittily animated by a combination of Czech and Chinese stickers, typical of transport boxes. The exhibition was awarded the Best Installation Award.